Sunucu Hiz. Sözleşmesi

Kiralık ve Sanal Sunucu Hizmetleri Sözleşmesi

KİRALIK VE SANAL SUNUCU HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar.

Bir tarafta; Dikilitaş Mh. Hakkı Yeten Cd. Selenium Plaza Çarşı Sit. F Blok No:10/C K: 5&6 Beşiktaş – İstanbul, 34349 adresinde mukim (Mecidiyeköy VD, 0920147121Vergi nolu) Baha Ata Bilişim ve Reklam Hizmetleri (işbu sözleşmede kısaca Hizmet Sağlayıcı olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; Hizmet Sağlayıcıya ait web sitesi www.sh.com.tr (bu site) üzerinden Hizmet Sağlayıcı ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca Müşteri ve/veya SİZ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca Sözleşme) kabul edilmiştir. Bundan sonra Sözleşmede; Müşteri/SİZ ve Hizmet Sağlayıcı ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz Hizmet Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Müşteri tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

  1. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; Müşterinin Hizmet Sağlayıcıdan satın almış olduğu kiralık ve/veya sanal sunucu hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

  1. Genel Hükümler

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteriye sağlanan hizmet temel olarak; mülkiyeti Hizmet Sağlayıcıya ait fiziksel sunucu cihazı kiralanması (sunucu kiralama) ve/veya mülkiyeti Hizmet Sağlayıcıya ait ve sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış sanal sunucu kullandırılması ve bu sunucuların Hizmet Sağlayıcı Veri Merkezinde barındırılarak Hizmet Sağlayıcının bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.

3.2. Müşteri, doğrudan Hizmet Sağlayıcı omurgasına bağlı olan bu sunucuları, uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

3.3. Müşteri bu sözleşme kapsamında Hizmet Sağlayıcıdan fiziksel veya sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.

3.4. Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile Müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Hizmet Sağlayıcı hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Müşterinin talep ettiği hizmet ya da hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesini müteakip Hizmet Sağlayıcı, Hizmetleri kullanıma açacak ve Müşteriyi bilgilendirecektir.

4.2. Hizmet Sağlayıcı; denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı Müşterinin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde Müşteri, Hizmet Sağlayıcıdan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Hizmet Sağlayıcı, böyle bir arızanın olması halinde söz konusu arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

4.3. Müşteri, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı veya Yüklenicinin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Yüklenici tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTKnın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun) düzenleyici işlemlerine ve Yüklenicinin koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

4.4. Müşteri, almış olduğu hizmet kapsamında sunduğu/sunacağı elektronik ortamdaki tüm verilerden ve bu verilerin içeriğinden dolayı Hizmet Sağlayıcının ve 3. şahısların uğrayacağı zararlardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu tür 3. Kişi taleplerinden Hizmet Sağlayıcıyı beri kılacaktır.

4.5. Müşteri kiraladığı/satın aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. Müşteri, kiraladığı ve satın aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemeler aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle Hizmet Sağlayıcının ve 3. şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten Hizmet Sağlayıcıyı beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.

4.6. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; sistemler üzerindeki tüm yazılım ayarlamaları, yazılımsal güvenlik ve diğer kısıtlı erişim bilgilerinin düzenlenmesi ve ayrıca belirlenmediği ve hizmet içeriğinde satın alınmadığı sürece sistem yönetim işlemleri Müşterinin sorumluluğundadır.

4.7. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; ilgili sunucunun tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle Müşterinin sorumluğunda olup, söz konusu yedekleme işlemini kendisi, yetkilendireceği 3. bir kişi ya da ücreti mukabilinde Hizmet Sağlayıcı yapılabilir.

4.8. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar Müşterinin sorumluluğunda olup her hâlükârda, Müşterinin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden Hizmet Sağlayıcı sorumlu olmayacaktır.

4.9. Sunucu Kiralama Hizmetinin Hizmet Sağlayıcıdan alınması durumunda:

  1. a) Hizmet Sağlayıcı, kendisi tarafından Müşteriye kiralanan/kiralanacak olan sunucular üzerinde Müşterinin fiziksel değişiklik veya düzenleme taleplerini, Müşterinin bildirimini müteakip en geç bir (1) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. Hizmet Sağlayıcı stok durumuna göre benzer özelliklerde fakat farklı marka ve kapasitelerde parça(lar) önerebilecektir.
  2. b) Hizmet Sağlayıcı, hizmet süresi boyunca bu sözleşme konusu cihazlarda meydana gelebilecek ve Müşteri tarafından bildirilen her türlü donanımsal arızayı mümkün olan en kısa sürede giderecektir. Hizmet Sağlayıcı, veri kaybı ya da hizmet kesintisinden sorumlu tutulmayacaktır.
  3. c) Hizmet Sağlayıcı, cihazların değişiminin gerekli olduğu hallerde bu cihazları kalite, kapasite ve teknoloji olarak muadil cihazlarla değiştirebilecektir. Muadil ürünlerin bulunmadığı ya da gerekli sürede tedarik edilemediği hallerde; Hizmet Sağlayıcı, cihazları daha üstün nitelikli cihazlarla değiştirebilir. Bu hallerde Hizmet Sağlayıcı Müşteriden ek bir ücret talep etmeyecektir.

4.10. Müşteri, işin gereği, Hizmet Sağlayıcının gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, Müşteriye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. Hizmet Sağlayıcı, Müşteriye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. Hizmet Sağlayıcı, IP adresinin değişmesi durumunda, Müşterinin kullanımına tahsis edeceği yeni IP adreslerini, en az 2 (iki) hafta öncesinden Müşteriye bildirecektir. Böyle bir değişiklik gereksinimi halinde Müşteri de değişikliğin gerçekleşmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

4.11. Hizmet Sağlayıcı, sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak Müşteriye temel konularda kullanıcı paneli ve/veya telefon üzerinden gerekli desteği verebilecektir. Müşteriye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilmesi gereken destekler için hizmet/ücret gerekebilecek olup, bu durumda Müşteriye bilgi verilecektir.

4.12. Müşteri, Hizmet Sağlayıcı ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda Hizmet Sağlayıcı, Müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide Hizmet Sağlayıcı, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.